Thứ sáu, 30/10/2020

Thông báo hàng hải

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 162/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

VTU  –  45 – 2019

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số VN-05_IDEV-19-LE-742 ngày 06/8/2019 của Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b, ngoài khơi Việt Nam,

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019.  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM cập nhật về thời gian hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Thời gian hoạt động:
TT Tên kết cấu Thời gian hoạt động dự kiến
1 Hệ thống phao neo (Mooring buoy) Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019
2 Chân đế giàn xử lý trung tâm Sao Vàng (SV-CPP) Từ ngày 08/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019
3 Cụm van điều chỉnh dưới biển (Subsea Control Valve – SSCV) và đoạn ống nổi (Tie-in Spools) Từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019
  1. Các thông tin khác không thay đổi so với Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa vị trí có tọa độ và phương tiện tham gia lắp đặt đã nêu tại Thông báo hàng hải số 152/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/7/2019 để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Việt Nam) Co., Ltd tại TP.HCM./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về việc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018.