Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công nạo vét vũng quay tàu cảng Phước An

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công nạo vét vũng quay tàu cảng Phước An

ĐNA – 07 – 2024

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai

Luồng hàng hải: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 749/PAP-QLDA nhận ngày 10/6/2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét vũng quay tàu cảng Phước An.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công nạo vét vũng quay tàu cảng Phước An, như sau:

  1. Phạm vi nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
H1 10˚37’11,82″N 106˚59’56,92″E 10˚37’08,15″N 107˚00’03,35″E
H2 10˚37’13,08″N 106˚59’59,67″E 10˚37’09,40″N 107˚00’06,10″E
H3 10˚37’13,07″N 107˚00’03,62″E 10˚37’09,39″N 107˚00’10,05″E
H4 10˚37’10,81″N 107˚00’06,85″E 10˚37’07,14″N 107˚00’13,27″E
H5 10˚37’07,14″N 107˚00’08,18″E 10˚37’03,46″N 107˚00’14,60″E
H6 10˚37’03,79″N 107˚00’07,57″E 10˚37’00,12″N 107˚00’13,99″E
H7 10˚37’10,38″N 106˚59’58,13″E 10˚37’06,71″N 107˚00’04,56″E
E1 10˚37’13,91″N 106˚59’59,45″E 10˚37’10,24″N 107˚00’05,88″E
E2 10˚37’14,67″N 107˚00’04,04″E 10˚37’11,00″N 107˚00’10,46″E
E3 10˚37’11,78″N 107˚00’08,38″E 10˚37’08,11″N 107˚00’14,80″E
E4 10˚37’07,29″N 107˚00’09,18″E 10˚37’03,62″N 107˚00’15,60″E
  1. Thời gian thi công dự kiến: 90 ngày kể từ ngày khởi công (Bắt đầu từ ngày 10/6/2024).

4. Đặc điểm của phương tiện thi công: Tàu hút, xáng cạp (Sà lan đặt cẩu), sà lan, tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét có tọa độ nêu trên lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Trung tâm VTS Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV HT Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty CP Cảng Sài Gòn

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải