Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU  –  46 – 2020

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 131/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 08/07/2020 của Công ty TNHH Logistics Dolphin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 2215/CHHVN-PC ngày 25/06/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Logistics Dolphin sử dụng tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tàu Southern Star hoạt động tại vị trí có tọa độ:

Vĩ độ:            07048.3283’ N

Kinh độ:        108012.3094’ E

( Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH Logistics Dolphin cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu Southern Star như sau:

- Tên tàu: Southern Star.

- Quốc tịch: Marshall Islands

- Kích thước: Dài 111,9m; rộng 24,0m; mớn nước thiết kế 7,0m.

- Hô hiệu: V7KW3.

- Màu sắc: Trắng đỏ.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu Southern Star có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Logistics Dolphin (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng