Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ

CTH – 01 – 2024

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Căn cứ Đơn đề nghị số 01.0706/CV-NSH-2024 ngày 07/6/2024 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°07’05,5” N 105°41’54,2” E 10°07’01,9” N 105°42’00,6” E
B 10°07’07,1” N 105°41’54,3” E 10°07’03,5” N 105°42’00,7” E
C 10°07’03,1” N 105°42’00,4” E 10°06’59,5” N 105°42’06,8” E
D 10°07’02,4” N 105°41’58,7” E 10°06’58,8” N 105°42’05,1” E

- Độ sâu đạt 7,6 m

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu (1).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BĐKS-NSH-2024 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu kèm theo đơn đề nghị số 01.0706/CV-NSH-2024 ngày 07/6/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Phúc Khánh va chạm vào phương tiện SG.6583, cẩu tháp thi công, trụ tháp P16 của cầu Phước Khánh tại Nhơn Trạch – Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép