Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 10 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTVH3_1903 và ĐTHTVT4_1903, tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị vải cụ thể như sau:

  1. Khu đón trả hoa tiêu số 3 được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm K, L, M, N có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K 10017’00” N 107004’00” E 10016’56” N 107004’06” E
L 10017’00” N 107006’00” E 10016’56” N 107006’06” E
M 10015’28” N 107006’00” E 10015’25” N 107006’06” E
N 10015’28” N 107004’00” E 10015’25” N 107004’06” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 14,9m trở lên.

  1. Khu đón trả hoa tiêu số 4 được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm N, M, O, P có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N 10015’28” N 107004’00” E 10015’25” N 107004’06” E
M 10015’28” N 107006’00” E 10015’25” N 107006’06” E
O 10014’00” N 107006’00” E 10013’56” N 107006’06” E
P 10014’00” N 107004’00” E 10013’56” N 107004’06” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 19,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHH­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A3” tại Cảng container Quốc tế Cái Mép trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011