Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

PYN – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐTHTVR_1903 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp, theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tâm Vũng quay Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V0 12051’06,0”N 109024’30,0”E 12051’02,3”N 109024’36,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 14,9m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của Khu nước trước cảng và Vũng quay tàu của Cảng dầu – Tổng kho 186/TCHC trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan PLDCC-1X, lô 06.1

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 109

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh