Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng dầu 15.000DWT của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng dầu 15.000DWT của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

HCM – 04 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 03/19/CV-LTC ngày 28/01/2019 của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh về việc đề nghị thông báo hàng hải khu nước bến cảng dầu 15.000DWT và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến cảng dầu 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10040’58,73” N 106045’36,25” E 10040’55,06” N 106045’42,67” E
B 10040’56,24” N 106045’35,59” E 10040’52,57” N 106045’42,01” E
C 10040’52,13” N 106045’39,81” E 10040’48,46” N 106045’46,23” E
D 10040’52,13” N 106045’42,32” E 10040’48,45” N 106045’48,74” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,05m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10040’58,73” N 106045’36,25” E 10040’55,06” N 106045’42,67” E
D 10040’52,13” N 106045’42,32” E 10040’48,45” N 106045’48,74” E
E 10041’02,48” N 106045’51,94” E 10040’58,81” N 106045’58,36” E
F 10041’08,31” N 106045’45,78” E 10041’04,64” N 106045’52,20” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,92m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu CDLTC-04 (04 bản) tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước Vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng và vũng quay tàu Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng POSCO

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn