Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước

HCM – 42 – 2023.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 10/ĐĐN-FICO_2023 ngày 09/11/2023 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước về việc Công bố thông báo hàng hải khu nước Bến Cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước Địa chỉ Lô A5b, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước, như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10o39’11,47”N 106o44’20,11”E 10o39’07,80”N 106 o44’26,54”E
B 10o39’12,88”N 106o44’21,91”E 10o39’09,21”N 106 o44’28,34”E
C 10o39’09,20”N 106o44’24,86”E 10o39’05,53”N 106 o44’31,29”E
D 10o39’07,79”N 106o44’23,06”E 10o39’04,12”N 106o44’29,49”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,54 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KS_FiCO_2023 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với CN Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Thành phố HCM;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Tân Cảng;

– Công ty TNHH Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến và vũng quay tàu bến cảng 70.000DWT thuộc dự án bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong tại KCN Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật của khu nước, vũng quay tàu và luồng Dự án khu Bến cảng Cà Ná giải đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná tại thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận