Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo TL10, TL11 của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 185/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo TL10, TL11 của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân

HCM – 41 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 223/08/2019/BP-CV ngày 03/9/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao TL10, TL11 cho tàu 60.000DWT và 80.000DWT giảm tải trên sông Ngã Bảy, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TL10 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10030’10,1”N 106056’42,0”E 10030’06,4”N 106056’48,5”E
B1 10030’10,5”N 106056’48,9”E 10030’06,9”N 106056’55,3”E
C1 10030’00,9”N 106056’49,5”E 10029’57,3”N 106056’55,9”E
D1 10030’00,5”N 106056’42,7”E 10029’56,9”N 106056’49,1”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TL11 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10029’57,7”N 106056’42,9”E 10029’54,0”N 106056’49,3”E
B2 10029’58,2”N 106056’49,7”E 10029’54,5”N 106056’56,2”E
C2 10029’48,6”N 106056’50,4”E 10029’44,9”N 106056’56,8”E
D2 10029’48,2”N 106056’43,5”E 10029’44,5”N 106056’49,9”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu nước bến phao TL10, TL11 của công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

        Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BP TL-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Mỹ Hưng đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn