Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

HCM – 46 – 2020.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 239/TA ngày 23/9/2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Vận chuyển Trường An về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Trường An 01 trên sông Đồng Nai, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10045’02,8” N 106047’01,3” E 10044’59,1” N 106047’07,7” E
B2 10045’07,1” N 106047’07,3” E 10045’03,4” N 106047’13,7” E
B3 10045’08,7” N 106047’06,1” E 10045’05,0” N 106047’12,6” E
B4 10045’04,4” N 106047’00,1” E 10045’00,7” N 106047’06,6” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Trường An 06 trên sông Ngã Bảy, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TL-1 10031’36,9” N 106055’39,7” E 10031’33,3” N 106055’46,2” E
TL-2 10031’38,9” N 106055’40,4” E 10031’35,3” N 106055’46,9” E
TL-3 10031’41,6” N 106055’32,3” E 10031’38,0” N 106055’38,8” E
TL-4 10031’39,6” N 106055’31,6” E 10031’36,0” N 106055’38,1” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,9m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu TA-01, TA-02 tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển Cảng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Thương mại và Vận chuyển Trường An (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Quy Nhơn

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai