Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

HCM – 65 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 63/2019/FLDC-GAD ngày 23/12/2019 của Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn tại Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu V3&V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10046’23,63”N 106044’03,89”E 10046’19,93”N 106044’10,39”E
B 10046’13,66”N 106044’03,89”E 10046’09,96”N 106044’10,39”E
C 10046’12,30”N 106044’01,50”E 10046’08,60”N 106044’08,00”E
D 10046’25,00”N 106044’01,50”E 10046’21,30”N 106044’08,00”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,25m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VICT_12.2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo ĐT1 (BP1), ĐT2 (BP2), ĐT3 (BP3) và ĐT9 (TL09) của Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa biển.

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới