Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

VTU – 10 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 15/CV-HLVT ngày 12/3/2019 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu về việc đề nghị thông báo hàng hải khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’30,5” N 107000’58,5” E 10031’26,8” N 107001’05,0” E
B 10031’32,8” N 107001’00,1” E 10031’29,1” N 107001’06,5” E
C 10031’35,6” N 107001’02,6” E 10031’31,9” N 107001’09,0” E
D 10031’37,3” N 107001’04,7” E 10031’33,7” N 107001’11,1” E
E 10031’39,9” N 107001’04,5” E 10031’36,2” N 107001’11,0” E
F 10031’33,6” N 107000’58,3” E 10031’30,0” N 107001’04,7” E
G 10031’30,3” N 107000’55,5” E 10031’26,7” N 107001’02,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,61m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu XDHL tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019