Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

VTU – 41 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 646/CDV- KHĐT ngày 10/6/2020 của Chi nhánh Tổng công ty CP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước số 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN5 10023’29,6” N 107004’58,6” E 10023’25,9” N 107005’05,1” E
KN4 10023’27,4” N 107005’04,8” E 10023’23,7” N 107005’11,3” E
KN3 10023’29,2” N 107005’05,5” E 10023’25,6” N 107005’11,9” E
KN6 10023’31,4” N 107004’59,3” E 10023’27,7” N 107005’05,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN3 10023’29,2” N 107005’05,5” E 10023’25,6” N 107005’11,9” E
KN4 10023’27,4” N 107005’04,8” E 10023’23,7” N 107005’11,3” E
KN1 10023’24,7” N 107005’12,6” E 10023’21,0” N 107005’19,0” E
KN2 10023’26,2” N 107005’14,3” E 10023’22,5” N 107005’20,7” E
KN9 10023’33,8” N 107005’17,0” E 10023’30,1” N 107005’23,4” E
KN8 10023’34,6” N 107005’04,9” E 10023’30,9” N 107005’11,3” E
KN7 10023’36,3” N 107005’01,1” E 10023’32,7” N 107005’07,5” E
KN6 10023’31,4” N 107004’59,3” E 10023’27,7” N 107005’05,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,2m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV-PTSC9-17 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Tổng công ty CP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả