Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến V3 & V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT).

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến V3 & V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT).

HCM – 31 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 37/2021/FLDC ngày 26/4/2021 của Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến V3 & V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến V3&V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10046’23,63”N 106044’03,89”E 10046’19,93”N 106044’10,39”E
B 10046’13,66”N 106044’03,89”E 10046’09,96”N 106044’10,39”E
C 10046’12,30”N 106044’01,50”E 10046’08,60”N 106044’08,00”E
D 10046’25,00”N 106044’01,50”E 10046’21,30”N 106044’08,00”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,18 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu FLA21041213.TC6.H0.V0.DH tỷ lệ 1/1.000 do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng và trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam