Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  229/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

HCM – 50 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 395/CV-CRQ/2020 ngày 06/10/2020 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả  về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,5” N 106044’32,4” E 10044’30,9” N 106044’38,8” E
B 10044’41,0” N 106044’29,2” E 10044’37,4” N 106044’35,6” E
C 10044’41,6” N 106044’30,4” E 10044’37,9” N 106044’36,8” E
D 10044’35,1” N 106044’33,5” E 10044’31,4” N 106044’40,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu RAUQUA-10-2020, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ thượng lưu phao “32”+200m đến thượng lưu phao “34”+1200m, luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

Về việc đóng/mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ-Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ