Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 113/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 6  năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

­­

VTU – 35 – 2020

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ CS_2005_01 đến CS_2005_04  tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng có chiều dài khoảng 13,6km, chiều rộng đáy luồng 200m, bán kính cong nhỏ nhất 500m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “4”, chiều dài khoảng 12,3km, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,9m trở lên.
  2. Đoạn từ phao BHHH số “4” đến thượng lưu phao BHHH số “7” +500m, chiều dài khoảng 0,7km, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,5m trở lên.
  3. Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “7” +500m đến cầu tàu 914, chiều dài khoảng 0,6km, độ sâu nhỏ nhất đạt 0,0m trở lên.

Hướng dẫn hành hải:

  • Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo căn cứ thông báo hàng hải, bình đô độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “38”, “41”, “42”, “47” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

Độ sâu vùng nước trước cảng Trạm nghiền xi măng Công Thanh trên sông Lòng Tàu