Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn)

TVH – 24– 2020

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh, tỉnh An Giang.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SH_2011_10 đến SH_2011_47, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 11/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn có bề rộng luồng nhỏ nhất 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn từ phao BHHH số “21” đến phao BHHH số “85” có chiều dài khoảng 79,7km, bề rộng luồng 200 như sau:

- Đoạn từ phao BHHH số “21” đến thượng lưu phao BHHH số “32” + 940m, có chiều dài khoảng 4,2km, độ sâu đạt 2,9m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 4,6m.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “32” + 940m đến hạ lưu phao BHHH số “34” – 850m, có chiều dài khoảng 1,9km, độ sâu đạt 4,0m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 5,3m.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “34” – 850m đến thượng lưu phao BHHH số “40” + 200m, có chiều dài khoảng 7,9km, độ sâu đạt 6,1m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “40” + 200m đến hạ lưu phao BHHH số “62” – 370m, có chiều dài khoảng 26,5km, độ sâu đạt 7,6m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “62” – 370m đến hạ lưu phao BHHH số “76” – 830m, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu đạt 5,5m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 6,5m.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “76” – 830m đến phao BHHH số “85”, có chiều dài khoảng 22,6km, độ sâu đạt 8,3m trở lên.

  1. Đoạn từ phao BHHH số “85” đến khu vực bến cảng Hoàng Diệu có bề rộng luồng 200m, trong đó gồm hai nhánh luồng được phân bởi Cồn Sơn như sau:
  2. a) Đoạn luồng nhánh chính tại phía phải Cồn Sơn có chiều dài khoảng 6,3km, bề rộng luồng 200m, độ sâu đạt 8,7m trở lên.
  3. b) Đoạn luồng nhánh tại phía trái Cồn Sơn có chiều dài khoảng 6,7km, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T10 10004’42,3” N 105045’08,3” E 10004’38,7” N 105045’14,8” E
1 10004’14,3” N 105046’43,7” E 10004’10,7” N 105046’50,2” E
2 10004’42,3” N 105045’08,3” E 10004’38,7” N 105045’14,8” E
3 10004’49,2” N 105044’52,9” E 10004’45,6” N 105044’59,3” E
4 10005’06,7” N 105044’26,7” E 10005’03,1” N 105044’33,1” E
5 10005’37,0” N 105044’04,8” E 10005’33,3” N 105044’11,3” E
TP12 10006’06,9” N 105043’52,4” E 10006’03,3” N 105043’58,9” E

- Độ sâu đạt 5,8m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ khu vực bến cảng Hoàng Diệu đến Vàm Ô Môn có chiều dài 11,6km, bề rộng luồng 100m, độ sâu đạt 10,1m.
  2. Đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn có chiều dài 51,66km, trong đó gồm 02 nhánh luồng được phân bởi Cù lao Tân Lộc như sau:
  • Đoạn luồng nhánh chính phía phải cù lao Tân Lộc (từ khu vực Vàm Ô Môn đến hết vũng quay tàu tại khu vực Rạch Gòi Lớn – khu vực cặp phao BHHH số “133” và “130”) có chiều dài 32,81km, bề rộng luồng 200m, riêng đoạn qua cầu Vàm Cống (với chiều dài khoảng 2,0km), bề rộng luồng 100m, độ sâu đạt 8,0m trở lên.
  • Đoạn luồng nhánh tại phía trái Cù lao Tân Lộc (từ khu vực cặp phao số “111” và số “108” đến khu vực phao số “125” và số “122” cách cầu Vàm Cống khoảng 1,7km về phía thượng lưu) có chiều dài 18,85km, bề rộng luồng 60m, độ sâu đạt 5,0m trở lên.
  1. Khu vực vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính D = 300m, tâm VQ tại vị trí có tọa độ:
Tâm vũng quay Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VQ 10021’46,6” N 105027’43,4” E 10021’43,0” N 105027’49,8” E
  • Độ sâu đạt 7,9m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Cảng vụ Hàng hải An Giang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Bảy Cạnh

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải VTU – 22 – 2015