Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 20 – 2019

Vùng biển: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐN_1905_01 đến ĐN_1905_21, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn 1: tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu có chiều dài 9,5km, chiều rộng đáy luồng 150m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.
  2. Đoạn 2: từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m) có chiều dài 26,2km, chiều rộng đáy luồng 150m như sau:

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “15” + 100m đến thượng lưu phao BHHH số “15” + 160m, chiều dài khoảng 60m, lấn luồng xa nhất 76m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,8m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “15” + 340m đến thượng lưu phao BHHH số “15” + 400m, chiều dài khoảng 60m, lấn luồng xa nhất 20m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,9m.

- Xuất hiện các điểm cạn 8,4m; 4,8m; 6,5m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,4 10046’29,3” N 106050’30,9” E 10046’25,6” N 106050’37,4” E
4,8 10047’30,4” N 106051’44,5” E 10047’26,7” N 106051’50,9” E
6,5 10047’30,2” N 106051’44,8” E 10047’26,6” N 106051’51,2” E

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ đăng tiêu BHHH số “23” đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “23” + 330m, chiều dài khoảng 330m, lấn luồng xa nhất 12m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,7m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “27” – 420m đến phao BHHH số “27”, chiều dài khoảng 420m, lấn luồng xa nhất 100m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,1m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,0m nằm sát biên luồng.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “28” – 620m đến thượng lưu phao BHHH số “28” + 290m, chiều dài khoảng 910m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 6,9m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “39” – 800m đến phao BHHH số “41”, chiều dài khoảng 4,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,0m nằm sát biên trái luồng, cách biên trái luồng khoảng 11,0m.

- Đoạn từ phao BHHH số “41” đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m), chiều dài khoảng 3,7km như sau:

+ Tồn tại bãi đá ngầm nằm bên trái luồng, giữa cặp phao BHHH ký hiệu “E1”, “E2”, bãi đá ngầm lấn luồng xa nhất 48m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm lấn luồng đạt 1,2m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10052’12,1” N 106050’37,1”E 10052’08,4”N 106050’43,6”E

+ Ngoài bãi đã ngầm nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 4,1m.

Ngoài các điểm cạn, dải cạn và bãi đá ngầm nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 01 (phía trước bến cảng Cát Lái) được thiết kế là đường tròn đường kính 356m, tâm V1 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10045’49,3” N 106048’04,7” E 10045’45,6” N 106048’11,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 02 (tại khu vực ngã ba rạch Ông Nhiêu) được thiết kế là đường tròn đường kính 300m, tâm V2 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 10046’54,2” N 106049’09,4” E 10046’50,5” N 106049’15,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 03 (phía trước bến cảng Đồng Nai) được thiết kế là 1/2 đường tròn đường kính 300m, tâm V3 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V3 10053’51,5” N 106050’17,9” E 10053’47,8” N 106050’24,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,6m.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, dải cạn và khu vực bãi đá ngầm nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu