Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 155/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  04  tháng  6  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 45 – 2021

Vùng biển: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐN_2105_01 đến ĐN_2105_21, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn 1: Tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu có chiều dài 9,5 km, chiều rộng đáy luồng 150 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5 m trở lên.
  2. Đoạn 2: Từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150 m) có chiều dài 26,2 km, chiều rộng đáy luồng 150 m (đoạn luồng qua khu vực cầu Long Thành dài khoảng 1,0 km, với 02 khoang thuyền, mỗi khoang rộng 60 m) như sau:

- Đoạn luồng từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến phao BHHH số “15” + 480 m, có chiều dài khoảng 1,8 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 8,4 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,2 m nằm sát biên trái luồng.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “15” + 480 m đến đăng tiêu BHHH số “23” – 230 m, có chiều dài 6,4 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 9,3 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,7 m trở lên.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số “23” – 230 m đến phao BHHH số “27”, có chiều dài 2,4 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 7,8 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,0 m nằm sát biên phải luồng.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “27” đến phao BHHH số “31” – 160 m, có chiều dài 1,5 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 9,3 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,6 m nằm sát biên trái luồng, cách phao BHHH số “20” khoảng 100 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “31” – 160 m đến phao BHHH số “37” + 1030 m, có chiều dài 4,5 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 8,4 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,4 m trở lên.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “37” + 1030 m đến phao BHHH số “28” + 850 m, có chiều dài 1,6 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 7,3 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5 m trở lên.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “28” + 850 m đến phao BHHH số “41”, có chiều dài 4,6 km, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 4,5 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,2 m nằm sát biên trái luồng, cách biên trái luồng khoảng 10 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “41” đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150 m), chiều dài khoảng 3,7 km như sau:

+ Tồn tại bãi đá ngầm nằm bên trái luồng, giữa cặp phao BHHH ký hiệu “E1”, “E2”, bãi đá ngầm lấn luồng xa nhất 48 m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm lấn luồng đạt 1,2 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10052’12,1” N 106050’37,1”E 10052’08,4”N 106050’43,6”E

+ Tồn tại bãi đá ngầm nằm giữa luồng, kéo dài từ phao BHHH số “32” + 320 m đến phao BHHH số “32” + 500 m, có chiều dài 180 m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm đạt 4,1 m nằm rải rác.

+ Ngoài các bãi đã ngầm nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 4,1 m trở lên .

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 01 (phía trước Bến cảng Tân Cảng Cát Lái) được thiết kế là đường tròn đường kính 356 m, tâm V1 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10045’49,3” N 106048’04,7” E 10045’45,6” N 106048’11,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 9,1 m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 02 (tại khu vực ngã ba rạch Ông Nhiêu) được thiết kế là đường tròn đường kính 300 m, tâm V2 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 10046’54,2” N 106049’09,4” E 10046’50,5” N 106049’15,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 7,8 m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 03 (phía trước bến cảng Đồng Nai) được thiết kế là 1/2 đường tròn đường kính 300 m, tâm V3 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V3 10053’51,5” N 106050’17,9” E 10053’47,8” N 106050’24,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,4 m trở lên.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các bãi đá ngầm nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Các phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải