Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

    VTU – 13 – 2019

Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_1903_01 đến SDI_1903_12, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài 16,6km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu vào sông Dinh đến bến cảng Vietsovpetro) chiều dài khoảng 7,5km, chiều rộng luồng 100m.

- Xuất hiện các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,9 10023’54,7”N 107003’29,6”E 10023’50,9”N 107003’36,0”E
6,9 10023’55,5”N 107003’39,6”E 10023’51,8”N 107003’46,0”E
6,9 10023’55,5”N 107003’42,9”E 10023’51,8”N 107003’49,4”E
6,9 10023’48,8”N 107004’36,9”E 10023’45,1”N 107004’43,3”E
6,8 10023’47,9”N 107004’38,3”E 10023’44,2”N 107004’44,7”E

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “3”+40m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “3”+800m, chiều dài khoảng 760m, lấn luồng xa nhất khoảng 40m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6”+200m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “8”-100m, chiều dài khoảng 750m, lấn luồng xa nhất khoảng 30m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,6m.

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn có độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt từ 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200m có chiều dài khoảng 2,0km, chiều rộng luồng 80m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,5 10023’36,7”N 107005’11,8”E 10023’33,0”N 107005’18,3”E
5,7 10023’36,3”N 107005’16,2”E 10023’32,7”N 107005’22,6”E
5,7 10023’36,2”N 107005’17,8”E 10023’32,5”N 107005’24,2”E

- Ngoài những điểm có độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt từ 5,8m trở lên.

  1. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1km, chiều rộng luồng 80m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
4,4 10025’18,0”N 107008’39,0”E 10025’14,4”N 107008’45,5”E
4,6 10025’09,8”N 107008’29,8”E 10025’06,1”N 107008’36,2”E

- Ngoài những điểm có độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt từ 4,7 m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

  

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp