Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

PYN – 03 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ báo cáo bình đồ độ sâu ký hiệu từ VR_1903_01 và VR_1903_02 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp, theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Vũng Rô có chiều dài khoảng 2,5km, chiều rộng 300m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Về việc tìm thấy Sà lan SG 6737 bị trôi dạt trên vùng biển tỉnh Trà Vinh VTU – 70 – 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Hoạt động khảo sát biển tại vùng biển phía Nam và Tây Nam bộ

Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn