Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam

HCM – 15 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 02/CV-YP ngày 18/6/2018 của Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam đề nghị Công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam. Kèm theo báo cáo khảo sát số 657/2018/KSRQ, bình đồ độ sâu ký hiệu YP_01_6_18 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu YP_02_6_18, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam, khảo sát hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°38’00,5”N 106°45’58,2”E 10°37’56,8”N 106°46’04,6”E
B 10°37’59,7”N 106°45’59,4”E 10°37’56.0”N 106°46’05,8”E
C 10°38’05,0”N 106°45’59,4”E 10°38’01,4”N 106°46’05,8”E
D 10°38’04,2”N 106°45’58,2”E 10°38’00,6”N 106°46’04,6”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,5m.

2. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước các bến phao BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn – tỉnh Khánh Hòa