Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  31/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

KHA – 02 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 06/CV ngày 26/01/2021 của Công ty TNHH Kỹ thuật cao cấp biển về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDMC_2101, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021 và theo đề nghị của trưởng phòng an toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 12°12’56.5”N 109°12’35.1”E 12°12’52.8”N 109°12’41.6”E
A2 12°13’03.1”N 109°12’40.5”E 12°12’59.4”N 109°12’47.0”E
A3 12°13’00.1”N 109°12’44.3”E 12°12’56.4”N 109°12’50.8”E
A4 12°12’53.5”N 109°12’39.0”E 12°12’49.8”N 109°12’45.4”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 3,4m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty TNHH Kỹ thuật cao cấp biển (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động kéo giàn khoan đến Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến và luồng vào bến công trình Bến cảng 70.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong tại KCN Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang