Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước tiếp giáp luồng bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 141/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước tiếp giáp luồng bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

HCM – 32 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 441/CSG-DACT nhận ngày 21/6/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước tiếp giáp luồng bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SGHP_2206_03; SGHP_2206_04; tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6/2022 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước tiếp giáp luồng bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

        Trong phạm vi khảo sát khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
T2 10036’59,4”N 106046’04,2”E 10036’55,7”N 106046’10,6”E
T6 10036’34,0”N 106046’11,4”E 10036’30,3”N 106046’17,8”E
T7 10036’26,6”N 106046’24,6”E 10036’22,9”N 106046’31,1”E
T8 10036’48,9”N 106046’10,5”E 10036’45,3”N 106046’16,9”E
T9 10037’03,2”N 106046’06,9”E 10036’59,6”N 106046’13,3”E
T10 10037’04,2”N 106046’06,9”E 10037’00,5”N 106046’13,4”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,64 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H4” khống chế vị trí Sà lan bị chìm trên vùng biển Kiên Giang