Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 267/TBHH-TCTBĐATHHMN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai

ĐNA – 11 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 05/2022/ĐN-CVC ngày 22/11/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Vàm Cỏ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu HS_2211 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11/2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai, được giới hạn bởi các điểm:

 Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10⁰39’43,6” N 106⁰48’10,2” E 10⁰39’39,9” N 106⁰48’16,6” E
A2 10⁰39’39,0” N 106⁰48’18,2” E 10⁰39’35,3” N 106⁰48’24,6” E
KN2 10⁰39’36,7” N 106⁰48’16,8” E 10⁰39’33,0” N 106⁰48’23,2” E
KN1 10⁰39’41,3” N 106⁰48’08,8” E 10⁰39’37,6” N 106⁰48’15,2” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,3 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng Vàm Cỏ (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Xí Nghiệp Hoa Tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng PVC-MS

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về khu vực thi công công trình duy tu, nạo vét cảng xăng dầu số 1 (40.000 DWT), cảng xăng dầu số 2 (5.000 DWT) thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Thiết lập mới 02 phao neo đậu tàu tránh bão tại Đông Hòn Thơm và 04 bộ phao luồng vào cảng HĐ401/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tại An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1