Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  188/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

VTU – 43 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 05/ĐXP ngày 12/7/2021 của Công ty cổ phần cảng Đông Xuyên về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A 10°24’23,3” N 107°06’16,0” E 10°24’19,6” N 107°06’22,4” E
B 10°24’24,2” N 107°06’14,6” E 10°24’20,6” N 107°06’21,1” E
C 10°24’26,0” N 107°06’15,9” E 10°24’22,3” N 107°06’22,4” E
D 10°24’25,0” N 107°06’17,3” E 10°24’21,3” N 107°06’23,7” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,5 m trở lên.

  1. Trong phạm vị khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐXP_7/21.01, tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ-ĐXP_7/21.01, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát Phú An đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần cảng Đông Xuyên (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 04 bến phao của Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 1 và cầu cảng số 2 Bến cảng Quốc tế Long An

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông