Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

HCM –  64 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 01/VP/CV nhận ngày 14/12/2016 của Công ty TNHH Vopak Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 12/2016/KSĐH và bình đồ đo sâu ký hiệu VOPAK_1612 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH khảo sát Phú An đo đạc và hoàn thành tháng 12 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vopak, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A 10038’00,5” N 106049’19,1” E 10037’56,8” N 106049’25,5” E
B 10038’05,6” N 106049’14,3” E 10038’01,9” N 106049’20,8” E
C 10038’05,9” N 106049’06,5” E 10038’02,3” N 106049’13,0” E
D 10037’58,0” N 106049’13,7” E 10037’54,3” N 106049’20,2” E
E 10037’53,1” N 106049’18,8” E 10037’49,4” N 106049’25,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang

Độ sâu khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

Về việc tạm ngừng hoạt động của đèn biển Đá Trắng – Côn Đảo