Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  09/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

HCM – TG-02 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “BP1”, “BP2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“BP1” 10038’17,55”N 106051’28,34”E 10038’13,88”N 106051’34,76”E
“BP2” 10038’28,88”N 106050’51,55”E 10038’25,21”N 106050’57,98”E

Căn cứ Văn bản số  16/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 07/01/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao BHHH “BP1”, “BP2” phục vụ thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng Phòng An toàn hàng hải:

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” chấm dứt hoạt động từ ngày  07/01/2021.

Thông báo hàng hải số 268/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ hàng hải Tp. HCM;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT, trụ tựa và bến phao BP3 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

Về việc sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.