Thứ sáu, 30/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 150/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày17 tháng 7 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

CTH – TG – 03 – 2020

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“R2” 09°57’12,0” N 105°52’09,4” E 09°57’08,4” N 105°52’15,8” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 864/SH1PP-QLCL ngày 08/7/2020 của Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí sông Hậu 1 về việc chấm dứt hoạt động 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”, thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2” phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 chấm dứt hoạt động từ ngày 08/7/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “38”, “41”, “42”, “47” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.