Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY  BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 100/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

TVH-   10-2019

Vùng biển: Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ cặp đăng tiêu BHHH số “21”, “26” đến cặp phao BHHH số “47”, “54” thuộc đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố và đoạn luồng Sông Hậu.

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CVHHCT ngày 10/5/2019 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ  Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 được giới hạn như sau:

1- Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển, bơm phun đất nạo vét:

- Khu vực hoạt động thi công nạo vét duy tu và vận chuyển đất nạo vét trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: từ cặp đăng tiêu BHHH số “21”, “26” đến cặp phao BHHH số “47”, “54”.

- Hoạt động tập kết đất nạo vét, bơm phun lên các bãi tại các khu vực trên đoạn luồng hàng hải  Kênh Quan Chánh Bố, phạm vi như  sau:

+ Bãi Long Khánh bổ sung: từ cặp đăng tiêu BHHH số “21”, “26” đến thượng lưu cặp đăng tiêu BHHH số “21”, “26” +500 mét.

+ Bãi Long Khánh: từ hạ lưu cặp đăng tiêu BHHH số “23”, “28” – 1.000 mét đến cặp đăng tiêu BHHH số “23”, “28”.

+ Bãi Long Vĩnh 3: từ hạ lưu cặp đăng tiêu BHHH số “31”, “36” – 300 mét đến thượng lưu cặp đăng tiêu BHHH số “31”, “36” + 100 mét.

2- Phương tiện thi công và thời gian thi công:

- Phương tiện thi công: Gồm các tàu cuốc một gầu (xáng cạp), sà lan xả đáy, tàu kéo và tàu hút phun.

- Thời gian thi công: từ ngày 16/5/2019 đến dự kiến hết ngày 13/9/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải ra vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu lưu ý khi đi qua khu vực phương tiện đang thi công, khu vực phương tiện tập kết đổ đất nạo vét và dọc theo tuyến hành trình đi đổ đất nạo vét của sà lan xả đáy như thông báo trên tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc sửa chữa tuyến cáp APG trong vùng biển Việt Nam

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)