Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 44/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 07 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

        Căn cứ Báo cáo số 190/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 19/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “3” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia và Biên bản sự cố ngày 19/3/2019 giữa các bên liên quan,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 06 giờ 30 phút, ngày 19/3/2019 sà lan SG 8193 bị sự cố và chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia khoảng 600m, cách biên trái luồng khoảng 50m và nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
SG 8193 10032’01,2” N 106059’04,1” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Tạm dừng diễn tập bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hòn Hải

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012