Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu ALICA bị sự cố trên luồng hàng hải Soài Rạp

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 101/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu ALICA bị sự cố trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 31 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Báo cáo số 336/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 26/4/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc Container trên tàu ALICA bị rơi xuống nước tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước trên luồng hàng hải Soài Rạp.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 26/4/2021, tàu ALICA đang neo đậu tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước trên luồng hàng hải Soài Rạp thì gặp sự cố, hậu quả một số Container trên tàu rơi xuống nước, vị trí tương đối của tàu có tọa độ như sau:

 Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
ALICA 10038’50,32”N 106044’43,40”E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Soài Rạp qua khu vực có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TPHCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.