Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn

VTU  –  07 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 0602219-01/CV-DOLPHIN ngày 06/02/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu DN58 hoạt động đặc thù tại dự án Nhà máy lọc dầu Long Sơn và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 382/CHHVN-PC ngày 04/02/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu DN58 hoạt động tại dự án Nhà máy lọc dầu Long Sơn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sử dụng tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn thuộc vùng nước cảng biển Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tàu DN58 hoạt động được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
1 10024’06,9” N 107002’10,5” E 10024’03,2” N 107002’16,9” E
2 10025’34,8” N 107002’26,9” E 10025’31,1” N 107002’33,3” E
3 10025’38,5” N 107002’32,0” E 10025’34,8” N 107002’38,5” E
4 10025’44,8” N 107002’33,1” E 10025’41,1” N 107002’39,5” E
5 10026’02,1” N 107002’29,3” E 10025’58,4” N 107002’35,7” E
6 10026’11,4” N 107002’21,4” E 10026’07,7” N 107002’27,8” E
7 10026’52,6” N 107002’59,1” E 10026’48,9” N 107003’05,5” E
8 10026’56,7” N 107002’53,2” E 10026’52,9” N 107002’59,6” E
9 10025’56,4” N 107001’57,9” E 10025’52,8” N 107002’04,4” E
10 10025’44,2” N 107002’00,0” E 10025’40,5” N 107002’06,5” E
11 10025’36,1” N 107002’19,8” E 10025’32,4” N 107002’26,2” E
12 10024’24,1” N 107002’06,4” E 10024’20,5” N 107002’12,8” E

* Tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu DN58 như sau:

- Tên tàu:          DN58.

- Hô hiệu:         3BJU.

- Kích thước:    Dài 16,35m, rộng 5,03m, mớn nước 2,3m.

- Màu sắc:         Trắng đen.

- Quốc tịch:      Mautirius.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Đến ngày 17/05/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu DN58 có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chút

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đổ đất nạo vét ngoài khơi Vũng Tàu (Khu A)

Thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn