Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An - Sông Hậu

TVH – TG – 05 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 09°27’58,4”N 106°30’12,5”E 09°27’54,7”N 106°30’18,9”E
“3” 09°27’34,6”N 106°29’33,1”E 09°27’30,9”N 106°29’39,5”E

Căn cứ các Văn bản số 193/CTBĐATHHTNB-KT ngày 13/3/2019; số 208/CTBĐATHHTNB-KT ngày 14/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh các phao đoạn luồng cửa biển Định An, luồng hàng hải Định An – Sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 318/BCP-XNKSHHMN ngày 13/3/2019; số 322/BCP-XNKSHHMN ngày 14/3/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” trên đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chi tiết như sau:

  1. Phao báo hiệu hàng hải số “1”: Thay đổi vị trí thiết lập, được thể hiện ở bảng như sau:
    • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 09°27’42,8”N 106°30’06,4”E 09°27’39,2”N 106°30’12,9”E
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu không thay đổi.
  1. Phao báo hiệu hàng hải số “3”: Thay đổi vị trí thiết lập, được thể hiện ở bảng như sau:
    • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“3” 09°27’07,5”N 106°29’28,0”E 09°27’03,9”N 106°29’34,4”E
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn Định An thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “9”, “12”, “11”, “14”, “13”, “16”, “15”, “18”, “17”, “20”, “22”, “19”, “21”, “23”, “28”, “30”, “27”, “32”, “29’, “36”, “38”, “35”, “40”, “37”, “42”, “39”, “44” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp