Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 77/TBHH-TCTBĐATHHMN              Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3”

thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc

của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU- TG – 21 – 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3”.

Căn cứ Đơn đề nghị số PECL-LOCA-L-0029 ngày 12/4/2019 của Công ty TNHH POSSCO E&C về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“L3” 10°26’51,0” N 107°02’22,8” E 10°26’47,3” N 107°02’29,3” E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công bơm cát san lấp mặt bằng tại khu vực thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “L3”,màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình tại khu vực Vịnh Gành Rái, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng – Cảng Thị Nại

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận