Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,

đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 07 – 2015

Vùng biển:       tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:        luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 740/BC-XNKSHHMN, ngày 05/8/2015, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1507_01 (L3) đến ĐCĐA_1507_12(L3), tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 07/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,0km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến hạ lưu phao số “13” – 600m, chiều dài khoảng 13,3km:

– Tồn tại điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
3,0 09°27’33,8” N 106°24’56,6” E 09°27’30,1” N 106°25’03,0” E

– Ngoài điểm cạn ở trên độ sâu đạt từ 3,1m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “13” – 600m đến phao số “16”, chiều dài khoảng 3,7km, độ sâu đạt từ 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng – kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VIETSOVPETRO luồng Sông Dinh