Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

VTU  –  38 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn đơn đề nghị số 859/DV-CV ngày 02/7/2019 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro và kéo sà lan Holmen Pacific đến mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt, cụ thể như sau:

  1. Vị trí: xuất phát từ cảng Vietsovpetro đến mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt.
  2. Đặc điểm nhận dạng của sà lan Holmen Pacific như sau:

- Quốc tịch: Đảo Marshall.

- Kích thước (dài x rộng x sâu): 160m x 40m x 12m.

- Hô hiệu: V7BC4.

- Màu sắc: Xanh da trời.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo Tân Cảng Fortune như sau:

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước (dài x rộng x sâu): 70,7m x 16m x 7,2m.

- Hô hiệu: XVCM7.

- IMO: 9354959.

- Màu sắc: Cam.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 09/7/2019 đến ngày 30/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa sà lan Holmen Pasafic và tàu kéo Tân Cảng Fortune có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

Độ sâu khu nước Khu neo chờ trên sông Hậu