Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 280/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

HCM – 64 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1038/CSG-DACT ngày 29/11/2019 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2, cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 2 phân đoạn 3,4,5 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10036’52,3” N 106046’03,5” E 10036’48,6” N 106046’09,9” E
B1 10036’55,5” N 106046’05,3” E 10036’51,8” N 106046’11,8” E
C 10036’46,9” N 106046’07,7” E 10036’43,2” N 106046’14,2” E
D 10036’43,7” N 106046’05,9” E 10036’40,0” N 106046’12,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 3 phân đoạn 1,2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10036’35,8” N 106046’08,1” E 10036’32,1” N 106046’14,6” E
B 10036’34,0” N 106046’11,4” E 10036’30,3” N 106046’17,8” E
C 10036’46,9” N 106046’07,7” E 10036’43,2” N 106046’14,2” E
D 10036’43,7” N 106046’05,9” E 10036’40,0” N 106046’12,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,0m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV01, BV02 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến sà lan của Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước